Babylon Hebrew Thesaurus
  
קלף
(ז') כרטיס משחק; גוויל, עור בהמה מעובד לכתיבה, נייר, פפירוס; גיליון, מסמך, תעודה
 
קלפי
(ז') משרד בחירות, תא הצבעה חשאי, תיבת הצבעה, סניף בחירות; תיבת הגרלה, קופסת פתקים